Disclaimer

Algemene informatie

De gegevens op de website ‘Slikken en verslikken’ zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over slikproblematiek en de daaraan verbonden oplossingen. ‘Slikken en verslikken’ is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Wij kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van het raadplegen van een arts. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

 

Wijzigen van de inhoud

Wij spannen ons in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht 

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'slikkenenverslikken.nl' openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending. Het is wel toegestaan de recepten van de receptenpagina te downloaden voor eigen gebruik.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.